Inauguració XIV JORNADES DE MEDIACIÓ

Dissabte 16 de Juliol de 2011.
Anna Balletbó

Amigues, amics, professors i assistents, bon dia a tots.

Primerament volia agrair a la Directora del Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya, la senyora Anna Llanza, que hagi vingut avui dissabte a inaugurar amb mi les XIV Jornades de Mediació. Així mateix, volia destacar i agrair, també, l’entusiasme i predisposició de tots els ponents des del moment que varem contactar amb ells per tal d’estar avui amb nosaltres.

El conflicte és un dels fenòmens més constants que es desenvolupa en les societats humanes i que avarca tots els aspectes de la mateixa: des de la convivència familiar o laboral fins als conflictes bèl·lics, derivats de les diferències ideològiques o socials, que sempre es poden tractar de solucionar.

Paral·lelament, el desenvolupament humà ha intentat solucionar aquests conflictes a través de diferents mètodes, que al llarg de la història s’han anat desenvolupant i consolidant. En els últims anys, la mediació s’ha convertit en una de les principals vies de resolució pacífica de conflictes, encara que la seva consolidació i incidència varia en funció dels àmbits particulars.

Va ser a l’any 2000 quan la Fundació Internacional Olof Palme va decidir celebrar les Primeres Jornades de Mediació que es van centrar en la conciliació de la vida laboral i familiar, és a dir, en aquells aspectes diaris i individuals en que la mediació pot tenir més incidència, és des d’aleshores que la FIOP organitza un curs d’estiu centrat en aquesta matèria i adaptant-lo al moment en el que ens trobem, com seria avui: El Projecte de Llei de Mediació en afers civils i mercantils, així com la Mediació Comunitària.

La mediació és un procés on un tercer, expert i neutral, assisteix a dues o més persones a trobar solucions negociades al seu conflicte i que basa el seu fonament en la voluntat de les parts de dialogar per molt diferents que siguin les seves respectives posicions.

Les persones que decideixen recórrer a la mediació, han de fer-ho de manera oberta i disposats al diàleg com a pas previ imprescindible per aconseguir solucions mútuament satisfactòries. La mediació pretén, en definitiva, plantejar aspectes comuns sobre els que es poden construir un acord que satisfaci a ambdues parts.

Des de la seva imparcialitat i experiència professional, el mediador ajuda a les persones que recorren a la mediació a entendre les seves pròpies motivacions i les de l’altre.

Aquesta tècnica no culmina en la obtenció d’una solució imposada pel mediador, sinó en un acord negociat per les parts segons el seu propi criteri i amb l’ajuda del mediador. Tot depèn dels interessats que són en tot moment els protagonistes de la mediació.

El Consell de Ministres ha aprovat el projecte de llei de Mediació en Assumptes Civils i Mercantils. La iniciativa, que s’emmarca en el Pla de Modernització de la Justícia 2009-2012, representa un important impuls normatiu per tal d’ alleujar la càrrega de treballs a jutjats i tribunals mitjançant la resolució d’aquest tipus de conflictes en l’àmbit extrajudicial. Per tant, els ciutadans podran resoldre les seves diferències sense necessitat d’anar a un judici.

Una vegada circumscrit l’àmbit de competències de l’Estat, la Llei de Mediació articularà un marc mínim per a l’exercici de la mediació sense perjudici de les disposicions aprovades per les Comunitats Autònomes. Així mateix, el projecte ve a incorporar al Dret espanyol la Directiva 2008/52/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 21 de maig de 2008, sobre certs aspectes de la mediació transfronterera en assumptes civils i mercantils.

Ja sense més preàmbuls, passo a la paraula a la Sra. Anna Llanza, Directora del Centre de Mediació Privat de Catalunya.

Gràcies i benvinguts tots.

VI CURS PERMANENT D’ESTRANGERIA. El nou reglament d’estrangeria a debat: avenç o retrocés

Anna Balletbò
11 de Juliol de 2011

Amigues, amics, professors i assistents, bona tarda a tots.

Per sisè any consecutiu ens trobem per tractar la situació actual dels Immigrants a Catalunya. Avui celebrem el VI Curs Permanent d’Estrangeria que aquest any s’inscriu en un marc una mica diferent, per les circumstàncies que s’han anat produint en aquests darrers mesos i pels canvis que, com ja sabeu, des de fa pocs dies ens aporta el nou reglament d’estrangeria.

Abans de res, agrair al Sr. Xavier Bosch, Director General per a la immigració del Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya i a la Sra. Montserrat Garcia, Subdelegada de Govern a Barcelona, la seva presència i participació en aquesta obertura del Curs.

El nou Reglament d’Estrangeria, que desenvolupa la Llei orgànica 4 / 2000, de l’ 11 de gener, sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seva integració social, va entrar en vigor l’ 1 de juliol, dos mesos després de la seva publicació al Butlletí Oficial de l’Estat.

El text, aprovat el passat 15 d’abril al Consell de Ministres després d’un període d’audiència pública i consulta amb els interlocutors socials i les organitzacions especialitzades en immigració, arriba així amb un any de retard respecte del calendari marcat en la norma que desenvolupa i , segons el qual, va haver d’estar aprovat en els primers sis mesos de l’any passat.

El que pretenem amb aquestes Jornades és analitzar les principals novetats i els punts conflictius que van des de l’Arrelament fins al Reagrupament Familiar, passant per l’entrada i estada a territori espanyol i la situació dels Menors Estrangers. És per aquest motiu que hem volgut comptar amb experts de reconegut prestigi en la matèria que ens expliquin la situació en las que ens trobem.

I ja sense més preàmbuls, passo la paraula al Sr. Xavier Bosch, Director General per a la immigració del Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya.

Moltes gràcies i benvinguts tots.