Intervenció d’Anna Balletbò a la XIX Jornada de Mediació de la Fundació Internacional Olof Palme

Santa Coloma de Gramenet, 11 de juliol de 2015

Intervenció d’Anna Balletbò a la sessió inaugural de laXIX Jornada de Mediació sobre: “La convivència segura. Mediació i policia: vies de col·laboració.”

Il·lustríssima Senyora Núria Parlon, alcaldessa de Santa Coloma de Gramenet; Senyor Albert Batlle, director general de la Policia; Senyora Rosa Torre, directora del Centre en Dret Privat de Catalunya, amics i amigues, benvinguts tots a la XIX Jornada de Mediació sobre: “La convivència segura. Mediació i policia: vies de col·laboració.”Des de l’any 2000, fa 15 anys, la Fundació Internacional Olof Palme organitza aquestes Jornades de Mediació que des del primer moment varen comptar amb la col·laboració de l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet. Durant aquestes Jornades s’han tractat diversos temes relacionats amb la mediació com ara la conciliació laboral i familiar, la immigració, la mediació escolar, la mediació familiar i comunitària, entre molts d’altres. En aquesta XIX edició de les Jornades hem volgut tractar la mediació lligada a les tasques de seguretat i prevenció dels cossos policials.

Els mètodes alternatius de resolució de conflictes, i més concretament la mediació tal i com la coneixem, poden ser aplicats en diferents àmbits: comunitari, social, familiar, mercantil, educatiu… A simple vista podria semblar que la mediació i la seguretat no tinguin massa a veure, però no és així, la mediació i la seguretat han d’anar de la mà si volem oferir a la ciutadania un servei públic eficaç i de qualitat, ja que sabem que a través de la mediació es difon la pau, la convivència en harmonia i el diàleg.

La tasca policial generalment és repressiva, sancionadora quan ja s’ha produït el conflicte, la falta o el delicte. Una policia que actua a requeriment del ciutadà. L’acció exclusivament reactiva forma part dels models tradicionals de seguretat enfocats a solucions parcials i a curt termini, també denominats “apaga focs”. Per això són necessaris models innovadors d’intervenció, d’acord amb les actuals circumstàncies socials, que apliquin mètodes alternatius de gestió i transformació de conflictes i que impliquin la interacció dinàmica entre la ciutadania, les parts en conflicte y els cossos de seguretat.

Els tipus de conflictes que es gestionen a través de la mediació solen ser:

  • Conflictes comunitaris: entre veïns, comunitats, a la via pública…
  • Grups de joves que es reuneixen en places, juguen a futbol…
  • Conflictes escolars: tant si es produeixen en l’interior del centre escolar com si són ocasionats al carrer per alumnes o ex alumnes del centre i pares i mares dels alumnes.
  • Conflictes familiars entre pares i fills, conflictes generacionals…

El coneixement de la comunitat de manera més profunda comporta que la tasca duta a terme mitjançant la mediació policial sigui més freqüent, sobretot en els conflictes comunitaris i de família.

La mediació policial a més de ser una funció assignada per la Llei, és una eina o tècnica utilitzada per la policia per ajudar a les persones a resoldre de la millor manera i el més ràpidament possible les situacions de conflicte que poden sorgir de la convivència diària, per tal d’evitar que aquestes situacions conflictives acabin en llargs i penosos processos penals i/o administratius que acaben trencant les relacions entre les persones.

La formació en mediació i la qualitat en la seva aplicació és la clau de l’èxit que permet als cossos de seguretat adaptar-se als nous reptes i canvis que sorgeixen en la societat i disposar dels instruments necessaris per a gestionar-los, amb la conseqüent millora en l’eficiència i l’eficàcia i per tant, en una millora del servei a la ciutadania.

Es tracta d’introduir la cultura de la mediació o pacificació social, mitjançant la responsabilitat ciutadana, el respecte per la diferència i la gestió del conflicte com a quelcom positiu, que ens portarà a treballar els problemes de convivència millorant les relacions socials y, en definitiva, la prevenció de la violència.